huishoudelijk regelementSamenstelling van het beheerdersbestuur op 01-01-2019

Voorzitter: Eddy Theunis
Penningmeester: Jan Van Gelder
Secretaris: Peter Swyns
Bestuursleden: Joeri Celen,François Boons en Leon Wagemans

Naam,zetel en doel

Art 1. De vereniging draagt de benaming”Genendijkse wielertoeristen-Ham”of afgekort G.W.T.-Ham.Identificatienummer:7715/86 V.Z.W.

Art.2. De zetel is gevestigd in café Anglo Palace Staatsbaan 1 te 3945 Ham. De zetel zal kunnen overgeplaatst worden naar om het even welke andere plaats ingevolge een eenvoudige beslissing van het bestuur.

Art.3. De vereniging heeft tot doel:De fietssport te promoten in de meest ruime zin van het woord en om in clubverband de fietssport te beoefenen. De vereniging kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

Leden

Art.4.Iedereen kan lid worden van de vereniging en het aantal deelnemers is onbeperkt

Art.5.De personen die tot de vereniging wensen toe te treden kunnen dit mits betaling van hun jaarlijks lidgeld en een bepaald bedrag voor de clubkledij.

Art.6.Het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na de start van het nieuwe seizoen,wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Art.7.De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen.

Art.8.De leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging,zonder aanspraak te maken op de door hun ingebrachte bijdrage.

Lidgeld

Art.9.Het bestuur kan beslissen dat er een jaarlijkse bijdrage verschuldigd is,alsook het bedrag ervan bepalen. Personen die pas vanaf augustus lid worden van de club dienen voor dat jaar geen lidgeld meer te betalen.

Algemene vergadering

Art.10.De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:1.De benoeming en de afzetting van de bestuursleden
2.De goedkeuring van de begroting en de rekeningen
3.De uitsluiting van de leden
4.De vrijwillige ontbinding van de vereniging


Art.11.De algemene vergadering moet minstens één maal per jaar bijeen geroepen worden.

Art.12.Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden samengeroepen door een beslissing van het bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de leden. Iedere algemene vergadering wordt gehouden op plaats,dag en uur vermeld in een nieuwsbrief. Alle leden moeten hierop worden uitgenodigd

Art.13.Alle leden hebben gelijk stemrecht,ieder lid beschikt over één stem.

Beheer,dagelijks bestuur

Art14.De vereniging wordt beheerd door een bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste acht leden,gekozen onder de leden aanwezig op de algemene vergadering. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn steeds afzetbaar.

Art.15.Het is de voorzitter die het bestuur samenroept om te vergaderen

Art.16.Het bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is het de stem van de voorzitter die de doorslag geeft .

Art.17.De bestuursleden worden niet vergoed voor het uitoefenen van hun taken. Zij zullen enkel als compensatie éénmaal per jaar gratis mogen inschrijven voor deelname aan het ledenfeest samen met hun partner.

Fietstochten

Art.18.Iedere fietstocht zal op voorhand worden aangekondigd op een kalender. Hierop is datum en uur van vertrek aangegeven. Het vertrekpunt is steeds aan het clublokaal tenzij anders aangegeven.

Art.19.Elke deelname aan een rit zal per lid nauwkeurig bijgehouden worden. Een overzicht hiervan zal uitgehangen worden in het clublokaal.(aangeduid met een bolletje)

Art.20.Elke betwisting dient zo snel mogelijk medegedeeld te worden zodat eventuele vergis- singen kunnen worden rechtgezet. Wanneer men niet meer kan nagaan of de betwisting ge- rechtvaardigd is of niet,zal het bestuur hierin een beslissing nemen.

Art.21.Om in aanmerking te komen voor een bolletje zal men de ganse rit moeten uitrijden. Enkel zij die door pech,ongeval,opgelopen blessures of ziekte de rit niet uitrijden,kunnen nog in aanmerking komen voor een bolletje. Het voortijdig afslaan in de laatste kilometers van de rit om zich huiswaarts te begeven is eveneens toegestaan.

Art.22.Iedereen die zich bij de club wenst aan te sluiten heeft recht op 3 testritten vooraleer hij beslist om bij de club te komen. Na deze 3 testritten dient hij een definitieve beslissing te nemen. Verdere deelname zonder lid te worden is niet meer toegelaten. Deze regeling is enkel geldig voor de normale zondagsritten. De ritten die op zaterdag gereden worden (klassiekers) kunnen wel onbeperkt meegereden worden door niet leden mits betaling van een kleine vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 2,5 € per rit en kan aangepast worden door het bestuur.

Art.23.Elke rit zal zoveel mogelijk gevolgd worden door een volgwagen. Men dient alle respect te hebben voor deze wagen en elke beschadiging aangebracht aan deze wagen zal door de dader persoonlijk vergoed moeten worden.

Art.24.In de volgwagen zullen verschillende reservewielen en het nodige herstellingsmateriaal aanwezig zijn. Al deze materialen mogen gebruikt worden door de leden op voorwaarde dat de wielen en het materiaal na gebruik onmiddellijk teruggelegd worden. De wielen zullen enkel in uitzonderlijke gevallen meegenomen mogen worden nadat iemand van het bestuur hiervan op de hoogte is gebracht.

Art.25.Bij elke rit zullen er voldoende rustpauzes ingelast worden. Indien het bestuur het nodig acht kan zij tijdens deze rustpauzes drank aanbieden tegen een prijs vastgelegd door het bestuur. Bij eventuele regen en minder dan 5 aanwezigen beslist het bestuur of de rit al dan niet doorgaat.

Art.26.In het belang van de veiligheid zal er steeds gefietst worden op het fietspad als men met minder dan 15 personen fietst. Als men met meer dan 15 personen is mag men op de rijweg fietsen zij het twee per twee en uiterst rechts van de rijbaan. Diegenen die tijdens de ritten de verkeersregels overtreden en daarvoor een proces-verbaal oplopen,staan zelf in voor de boete hieraan verbonden.

B-Ploeg

Art.27.Voor diegenen die een rustiger tempo op prijs stellen is er de B-ploeg en de B+ ploeg Deze bestaat eveneens uit leden van de G.W.T. Zij vertrekken gelijk met de A-ploeg maar rijden een andere rit aan een rustiger tempo. Al diegenen die met deze ploeg wensen mee te rijden dienen zich eveneens te schikken naar het reglement van de G.W.T.

Laureaat

Art.28.Diegenen die op het einde van het seizoen alle ritten,behalve de klassiekers op zaterdag,hebben meegereden zullen als laureaat gehuldigd worden. Diegenen die gedurende 3 jaar alle ritten meegereden hebben zullen als groot laureaat gehuldigd worden.

Art.29.Om in aanmerking te komen voor het laureaatschap dient men alle ritten mee te rijden ofwel met de A-ploeg ofwel met de B-ploeg ofwel met de B+ploeg . Indien één van beide ploegen geen rit voorzien heeft en de andere ploeg wel,kan men als men meerijd een bolletje en de kilometers krijgen voor deze rit,maar deze rit telt niet mee voor het laureaatschap. Indien men afwisselend ritten bij de A-ploeg, B-ploeg of B+ploeg meerijd,tellen zowel het aantal ritten als kilometers maar kan men niet in aanmerking komen voor het laureaatschap

Art.30.Tijdens de twee-of driedaagse uitstap van de club zal er een vervangingsrit voorzien zijn op de kalender. Iemand die voor het laureaatschap rijd bij A-of B-of B+ploeg zal met zijn ploeg deze uitstap of de vervangingsrit moeten meerijden.

Kringers

Art.31.De club heeft een G.W.T.kring. De leden hierbij aangesloten betalen lidgeld,dat door het bestuur vastgelegd is op 12,5 € per gezin,per jaar,maar kan ten alle tijden aangepast worden. Hierdoor kunnen zij deelnemen aan alle inrichtingen van de club aan dezelfde voor- waarden als de fietsende leden. De kringers kunnen geen aanspraak maken op clubkledij. Een fietsend lid kan overstappen naar de G.W.T.kring en zodoende lid blijven. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Kringers hebben geen stemrecht. Hun rechten en plichten worden bepaald door het bestuur.

Schade,ongevallen

Art.32.De club heeft een verzekering afgesloten,waardoor ieder lid verzekert is binnen de perken van de afgesloten polis. Het bestuur kan bij mogelijke ongevallen,indien de verzeke-ring geen waarborgen geeft,niet door gerechtelijke procedures aansprakelijk gesteld worden. Bij zulke voorvallen draagt de betrokkene of zijn nabestaande zelf alle verantwoordelijkheid. Art.33.Indien door ongeval of valpartij tijdens de clubritten de clubkledij onherroepelijk beschadigd wordt,kan de betrokkene gratis een nieuw kledingsstuk krijgen van de club.

Uitrusting,kledij

Art.34.Ieder fietsend lid ontvangt bij zijn aansluiting de volledige uitrusting van de club mits betaling van een som bepaald door het bestuur. Deze uitrusting zal voor de termijn van 3 jaar geldig blijven. Na het verstrijken van deze 3 jaar zal de club overgaan tot het aanschaffen van een nieuwe uitrusting.

Art.35.Ieder fietsend lid dient bij de ritten zijn clubuitrusting te dragen,tenzij er 2 dagen na mekaar gefietst wordt.

Art.36.Ieder fietsend lid is verplicht om zich de volledige clubuitrusting aan te schaffen. Enkel voor nieuwe leden die zich aansluiten het derde jaar na het in gebruik nemen van de kledij kan een uitzondering gemaakt worden.

Art.37.Indien men op één seizoen minstens 18 ritten heeft meegereden krijgt men een gedeelte van de prijs,zijnde12,5 €,van de prijs van de uitrusting terugbetaald. Wanneer men minstens 28 ritten op één seizoen heeft meegereden zal dit bedrag één derde van de aankoopprijs van de kleding bedragen. Een nieuwe maatregel vanaf 2006 geldig heeft zich echter opgedrongen: Iedereen die zonder geldige reden,niet komt helpen tijdens het jaarlijkse mosselfeest zal van deze korting op de kledij niet kunnen genieten.

Algemeen

Art.38.Alle besluiten of wijzigingen door het bestuur genomen zijn onherroepelijk en dienen door alle leden te worden aanvaard.